تبلیغات
عرفان اسلامی - چه روزی خواب دیده اید؟تعبیرش را ببینید.
چهارشنبه 14 بهمن 1388

چه روزی خواب دیده اید؟تعبیرش را ببینید.

   نوشته شده توسط: علی موسائی    

 تعبیر خواب: در چه روز از ماه خواب دیده اید همانروز را با تقویم قمری پیدا کنید و هر روزی که بدست آمد همان را با روزهایی که در پایین آمده مطابقت بدهید و نتیجه را بفهمید.

مثال اگر شما روز شنبه مورخه2/8/1388خواب دیده باشید معادلش میشود4ذی القعده1430پس شما در تاریخ2آبان خواب دیده اید نتیجه را باید در روز 4 جستجو کنید.که در پایین ملاحظه میکنید

 چهارم:صحیح است و به تعویق بر آید.

 اول ماه = صحت ندارد                                     دوم ماه = برعکس است

سوم ماه = صحت دارد و به تعویق برآید            چهارم = صحیح است و به تعویق برآید

پنجم = خلافی ندارد                                         ششم = صحیح است

هفتم = خلافی ندارد                                        هشتم = صحیح است

نهم = برعکس است                                        دهم = صحت ندارد

یازدهم = صحیح است و به تعویق برآید             دوازدهم=صحیح است به تعویق برآید

سیزدهم = صحت ندارد                                    چهاردهم = برعکس است 

پانزدهم = برعکس                                           شانزدهم = صحیح است

هفدهم = صحیح است و به تعویق برآید             هجدهم = برعکس است 

نوزدهم = برعکس است                                   بیستم = صحیح است

بیست و یکم = صحت ندارد                               بیست و دوم = صحیح است

بیست و سوم = صحت ندارد                             بیست و چهارم = بسیار خوبست

بیست و پنجم =صحت ندارد                              بیست و ششم = برعکس است

بیست و هفتم = برعکس است                         بیست و هشتم = برعکس است

بیست و نهم = صحت ندارد                               سی ام = صحیح و موثر است