تبلیغات
عرفان اسلامی - حالات عارفان حقیقی
شنبه 21 آذر 1388

حالات عارفان حقیقی

   نوشته شده توسط: علی موسائی    

                           حالات عارفان حقیقی )علی موسائی مرند)

قال الصادق علیه السلام: نجوی العارفین تدورعلی ثلاثة اصول : الخوف والرجاء والحب

   امام صادق علیه السلام فرمود :سِّروجود عارفان وحقیقت باطن آنان برسه اصل استوار

 است 1- بیم 2-  امید 3- محبت

عارف : انسانی است که باکمک گیری ازفرهنگ وحی وسنن انبیاوروش ائمۀ طاهرین

 به شناخت مبدأ ومعاد وحقایق اصیل وواقعیات مبنائی موفق شده وعملاً به آنها آراسته

می شود .

عارف :انسانی است که دل بنورتوحید برافروخته وباتوجه به قرآن باچشم دل به

 مشاهدۀ قیامت برخاسته وباتأکید برحقیقت توحید ومعاد عقاید واخلاق اعمال خودرااز

آلودگی ها پیراسته .

عارف :انسانی است که جز خدانداند ، وجزخدانخواهد ، وجزخدانگوید وجزخدانشنود

وجز به خدامیل نکند وجزبه سوی خدانرود .

عارف:آگاه به حق وخلق ورعایت کنندۀ هردوحقوق درتمام زمینه های حیات وزندگی

است .

عارف :دقیقه ای ازعمر هدرندهد وجزخواسته خدانطلبد وبه غیرصراط مستقیم نرود ،

 وازعاشقان جمال جدانشود ، وازهدایت گمراهان وعلاج بیماران غفلت نکند .

عارف :برای خدابنده ای است نیکو ، وبرای خلق خدا انسانی است خوش خو .

عارف : همچون زمین منبع فضل وفیض ، وچون خورشید حرارت بخش ، وچون

باران بهاران منشأ خیروبرکت .

عارف :همچون زنبورعسل نوشش برای دوستان ونیشش برای دشمنا ن  .

عارف :غرق دریای اطاعت ،وجودی است متحد باعبادت ، حقیقتی است متصف به

کرامت ، وبرای خلق خدادریائی است پرازکرامت .

عارف :انسانی است والا ،و درآدمیت وانسانیت درافقی است بالا ، ودرمیان مردم

گوهری است اعلا ، وبرای جامعۀ انسانی چراغی است راه گشا .

عارف :گلی است بی  خار،برای دین، یاوری  بامنفعت ، درسخن گفتن بامردم

موجودی است هوشیار ، درمیان غفلت زدگان انسانی است بیدار ، درراه حق موجودی

است پُرکار ، وازتمام حرکاتش صفات خداوندی نمودار.

عارف :فرمان حق رابرده ،دراین پیشگاه دل سپرده ، وجان به عشق محبوب زنده

نموده وجزحق نگفته وجزحق ندیده .

عارف :انسانی است شاگرد مکتب انبیا ،وهمنشین بااولیاءوبه راه سیروسلوک بینا ،

ودرجستجوی حقیقت همیشه پویا ، وبه اسرار خزانۀ محبوب دانا .

عارف :انسانی است به رموز بندگی آگاه ودرتمام لحظات حیات رهروراه ، وروشنی

 بخش دل گمراه ، ونجات دهندۀ سرنگون شده درچاه .

عارف :انسانی است عاشق خدا،مجاهد فی سبیل الله ،آراسته به اخلاق پاکان ،همراه

وهمرازنیکان وطبیب دردِ دردمندان ،ودستگیر مستمندان ،وامید ناامیدان ،ودرراه وصال

 شهیدی ازشاهدان .

عارف :انسانی است بادل خاشع ، ازهمه جهت متواضع ،دربرابرمردم مؤمن خاضع ،

 مال وجان درراه خدابایع .

عارف :انسانی است شیدا ، عبادتش عین خلوص وتقوا، قدرش مجهول وناپیدا ، تمام

 شئون بندگی ازاوهویدا .

عارف :انسانی است که اورانیازی جزخدانیست ، آنی ازیاد محبوب جدانیست .

عارف : انسانی است دارای علم وعمل وتمام اوامرالهی راگردن نهاده ،وازآنچه نهی

شده کناره گرفته وبه خاطر ریاضت شرعیه وعبادات الهیه دارای قوّت وقدرت عملی گشته  .

عارف :انسانی است که علاوه برکمال معرفت وعمل ، جمیع قوا واعضا ءوجوارح او

برای خداشده ودرحقیقت دارای مقام« فناء فی الله» گشته وخلاصه جز یکی نخواهدوجز

یکی نداند .

(برگرفته از کتاب عرفان اسلامی ج 1 نوشته آقای انصاریان )

  خداوند دردرون همه ما چنین حالاتی قراردهد (آمین )         

                      والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته